Сондажни кладенци/ до м.Юни.2019г. заявки не се приемат

# Вид дейност мярка цена в лв.*
1 Мобилизация км. 2.50
2 Монтаж и демонтаж на сондажна апаратура бр. 300.00
3 Прокарване на сондаж с диаметър ⌀220мм л.м. 130.00
4 Монтаж на PVC експлоатационна колона ⌀140/6.7мм с фабрично нарязани филтри, вкл. цената на колоната л.м. 50.00
5 Доставка и поставяне на гравийна засипка,между ствола на сондажа и експлоатационната колона, с диаметър на зърната съобразен с геоложкия строеж м^3 130.00
6 Изследване на земни проби за зърнометричен състав с цел определяне едрината на филтърната засипка бр. 80.00
7 Проследяване визкозитета на промивката за определяне на водоносните пластове бр. 65.00
8 Извършване на ерлифтно почистване на кладенеца до избистряне на водата бр. 480.00
9 Извършване на опитно-филтрационни изпитания, включващи: провеждане на водочерпене с технически възможния дебит и проследяване възстановяване на нивото в кладенеца с електронен нивомер м.см. 600.00
11 Пробовземане и анализ на водна проба бр. 300.00
12 Обобщаване на резултатите от изпитанията, оценка пригодността на водата и съставяне на доклад бр. 580.00
13 Предоставяне на сертификати за използваните материали и съоръжения бр. 0.00
14 Доставка и монтаж на помпено оборудване. Вида на помпата ще бъде съобразен с дебита на кладенеца и необходимото налягане - -

Геофизични изследвания за търсене на вода по метода на собствените потенциали

# Вид дейност мярка цена в лв.*
1 Мобилизация км. 1.50
2 Геофизичен профил с дълбочина на проучване до 150м. и дължина 50м. бр. 380.00
3 Изготвяне на отчет от извършените полеви изследвания** бр. -

Инженерно-геоложки проучвания

# Вид дейност мярка цена в лв.*
1 Мобилизация км. 2.50
2 Монтаж и демонтаж на сондажна апаратура бр. 100.00
3 Прокарване на проучвателен сондаж с диаметър ⌀108мм*** л.м. 60.00
4 Прокарване на проучвателен шурф (до 4.00м) бр. 250.00
5 Динамични пенетрации (Свръх тежки - леки) л.м. 45.00
6 Вземане и анализ на земни проби (физични и класификационни свойства) - БДС 644-83, БДС 2762-83, БДС 646-81, БДС 648-84, БДС 647-83 бр. 80.00
7 Пробовземане и анализ на водна проба бр. 120.00
8 Изготвяне на инженерно-геоложки доклад**** бр. 15-25%
9 Изготвяне на инженерно-геоложки доклад по архивни данни (при налични) бр. 400.00
10 Инженерно-геоложко проучване (вкл. изработка 1 бр. проучвателен шурф и 2 бр. земни проби -съгл. т.6) и изготвяне на доклад. Само за района на Столична община!!! бр. 700.00


забележки

*Цените са без ДДС
**До два профила вкл. в цената
***Вкл. геоложкото обслужване, без обсаждане на сондажа
****15-30% от цената на полевите работи

Контакти

СИ АЙ Консулт ЕООД
гр.София, ул. Чавдар Мутафов №39

тел. +359 888 445 248
e-mail: office@ciconsult-bg.com