geoservice

В зависимост от вида на почвата и проучвателните изработки, на нашите клиенти предлагаме:

 • пенетрационни (статични и динамични) или пресиометрични изпитвания на всички видове почви (без тините и водонаситените глини);
 • проучвателни сондажи, за определяне на геоложкия строеж на земната основа, някои деформационни показатели на строителните почви (еластични модули, коефициент на Поасон и чрез емпирични връзки статичните модули), за локализиране и оценка на зоните, засегнати от физикогеоложки явления и процеси като свлачища, карст, разломни зони, степен на напуканост на масива, заблатяване и др.


Разполагаме със собствена лаборатория за определяне физичните показатели на почвените проби: обемна плътност (r), специфична плътност (rs), естествено водно съдържание (w), атербергови граници (wL,wp) и зърнометричен състав (съгл. ISO 17892). Допълнително можем да ви предложим определяне на якостно-деформационните показатели и обемът на макропорите при различен товар(за льосови и пропадъчни почви).


На базата на проучванията можем да изготвим за вас инженерно-геоложки доклад.

geoservice

На своите клиенти фирма СИ АЙ Консулт предлага широк набор от геофизични методи за изследване на земната основа, проучване и търсене на полезни изкопаеми и подземни води.

Предлагаме следните геофизични методи:

 • електротомографски профили и ВЕС (вертикално електрично сондиране);
 • собствен потенциал (използва се изключително за търсене на подпочвени води)
 • сеизмични изследвания;
 • сеизмокаротаж;

Нашите специалисти имат дългогодишен опит в провеждането и интерпретацията геофизични изследвания.

Можем да изготвим за вас 1D, 2D и 3D модели на геоложката среда от геофизични данни.

geoservice

За нашите клиенти предлагаме:

 • проектиране и прокарване на проучвателни сондажи за целите на инженерната геология и сондажни кладенци за граждански и промишлени нужди;
 • геотермални сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации;
 • пилоти за укрепване на неустойчиви терени и слаба земна основа;
 • усвояване, почистване, ремонт и възстановяване на сондажи за вода - почистване на затлачени сондажи, подмяна на оборудване, аварийно-спасителни работи и др;
 • изготвяне на обосновка за водовземане на подземни води за получаване на разрешително от МОСВ;

Разполагаме с професионален екип и работим на територията на цялата страна.

geoservice

За нуждите на проектирането фирмата разполага с високо професионален екип готов да изготви проект, съобразен с индивидуалните нужди и предпочитания на нашите клиенти.

Изготвяме предварителни геотехнически експертизи за:

 • предварителна оценка на рисковете явления и процеси (свлачища, срутища, суфозия, карст и др.);
 • условията за фундиране и строителство;

Изработваме проекти за мониторинг, ресурсни оценки, инженерингови решения за водоснабдяване и климатични системи.

Нашите експерти притежават дългогодишен опит в изготвянето на инженерно-геоложки доклади, хидрогеоложки експертизи, проектиране на проучвателни работи, узаконяване на съществуващи водоизточници и др.


Контакти

СИ АЙ Консулт ЕООД
гр.София, ул. Чавдар Мутафов №39

тел. +359 888 445 248
e-mail: office@ciconsult-bg.com